VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PARTNERY

portálu www.hoteluju.cz provozovaného společností Hoteluju CZ s.r.o., se sídlem Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 24261394 vedené u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C 202804.

(dále jen Provozovatel)

SPOLUPRÁCE SMLUVNÍCH STRAN

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Uživatel internetového systému www.hoteluju.cz (dále jen „Partner“) vyslovuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami portálu www.hoteluju.cz (dále jen „Podmínky“) na základě následujících úkonů podle toho, který z úkonů je realizován dříve:
  • Užíváním webové aplikace slevového portálu www.hoteluju.cz
  • nebo aktivní publikací nabídek v systému www.hoteluju.cz.

Vyslovením souhlasu s těmito Podmínkami je uzavřena smlouva o spolupráci (dále jen „Smlouva“) mezi Partnerem a Provozovatelem společně (dále jen „ Smluvní strany“).

 • 1.2. Provozovatel provozuje internetový systém www.hoteluju.cz napojené na další marketingové kanály a sociální sítě (dále jen „Affiliate“) zaměřené na agregaci a/nebo propagaci nabídek třetích osob (dále jen „Nabídky“) umístěných na jejich internetových stránkách zaměřených na nabídku koncovým uživatelům. Účelem systému je i měření výkonnosti systému Partnera za účelem určení výše odměn za propagaci viz čl. 5. těchto Podmínek.
 • 1.3. Partner se zavazuje poskytovat (zejména umožní automatické načítání systémem Provozovatele) Provozovateli informace o Nabídkách publikovaných na Internetové stránce ve formě XML exportu (dále jen „XML Feed“), a to ve formátu a struktuře požadovaném Provozovatelem.
 • 1.4. Zpřístupněním Nabídky ve formě XML Feedu Partnerem Provozovateli souhlasí Partner s její publikací v Affiliate, a to způsobem a za podmínek upravených v těchto Podmínkách.

 

2.UVEŘEJŇOVÁNÍ NABÍDEK

 • 2.1. Za předpokladu, že informace o Nabídce neobsahuje chyby bránící jejímu automatickému načtení, mohou být Nabídky umístěny do jakékoli části Affiliate. Provozovatel je oprávněn odmítnout zařadit Nabídku do Affiliate nebo do kterékoli její části; o tom Partnera vždy bez zbytečného odkladu vyrozumí.
 • 2.2. Provozovatel je oprávněn měnit resp. upravovat obsah jakékoli informační části Nabídek zejména nezbytné formální či technické úpravy v odůvodněných případech je může upravit i po marketingové stránce. Provozovatel se zavazuje nezměnit faktický smysl Nabídek.
 • 2.3. Partner se zavazuje poskytovat prostřednictvím XML Feedu informace pouze o platných Nabídkách umístěných na Internetové stránce, tj. o Nabídkách, které v případě, že o ně návštěvník Internetové stránky projeví zájem, budou splněny a zejména nebudou odmítnuty s ohledem na uplynutí času nebo naplnění jiného omezení Nabídky.
 • 2.4. Provozovatel neodpovídá za obsah Nabídek, který mu byl zpřístupněn Partnerem. Partner odpovídá (i) za obsah Nabídek a informací o nich, které nesmí být v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy, (ii) že obsah Nabídek a poskytnuté informace o Nabídkách neporušují žádná práva třetích osob. V případě, že proti Provozovateli budou v souvislosti s obsahem Nabídek uplatněny jakékoli nároky třetích osob, zavazuje se Partner bez prodlení odškodnit Provozovatele za jakoukoli újmu způsobenou takto uplatněným nárokem třetí strany; ledažeby se jednalo o okolnosti, za které Partner dle těchto Podmínek neodpovídá. Partner neodpovídá za tu část Nabídky, kterou Provozovatel sám pozměnil, ledaže by obsah sdělení v Nabídce v Affiliate zůstal beze změny.
 • 2.5. V případě, že text Nabídky nebo obrazový materiál dodaný Partnerem bude mít povahu autorského díla či jiného předmětu práv duševního vlastnictví, odpovídá Partner za to, že Provozovatel bude oprávněn Nabídku a/nebo její jakoukoli část publikovat v rámci Affiliate a dalších marketingových kanálech jako jsou například internetové sociální sítě, kde je možné umístit reklamní sdělení koncovým zákazníkům, a poskytuje tímto Provozovateli bezplatně licenci k užití Nabídky dle těchto Podmínek bez časového a územního omezení.
 • 2.6. Provozovatel bude poskytovat k Affiliate servis, který zahrnuje technický emailový kontakt a administrativní emailový a telefonní kontakt (zásadně v pracovní dny v čase od 9:00 do 17:00).

 

3.NABÍDKY

 • 3.1. V Affiliate je možné publikovat pouze aktivní a platné Nabídky nebo nabídky platné v budoucnosti. Ukončené Nabídky nesmí být zahrnuty v XML feedu a musí být z Affiliate staženy nebo musí být označeny jako nedostupné. V případě, že ve XML Feedu bude chybět dříve importovaná Nabídka, bude tato akce považována automaticky za ukončenou a bude z Affiliate odstraněna.

 

4.ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 4.1. Partner se zavazuje zaplatit Provozovateli odměnu za propagaci Nabídek v Affiliate a na jiných mediálních kanálech (např. na internetových sociálních sítích) dle podmínek stanovených níže (dále jen „Odměna“).
 • 4.2. Odměna je stanovena individuálně z provize z prodeje ze zprostředkované objednávky Partnerovi na základě propagace v Affiliate nejpozději 5 dní po posledním prokliku z Affiliate.
 • 4.3. Odměna za propagaci Nabídek v Affiliate je variabilní na základě nastavení kampaně v Affiliate. Zařazením Nabídky do Affiliate Partner souhlasí s variabilní Odměnou nastavenou dle tohoto odst. 4.3. a jeho pododstavců těchto Podmínek.
  • 4.3.1. Partner bere na vědomí, že variabilní nastavení kampaně v Affiliate je řízeno algoritmem uvnitř Affiliate, který sleduje cílové podmínky nastavené Partnerem.
 • 4.4. Provozovatel a Partner budou vést přehled Odměn v souladu s tímto čl. 4. těchto Podmínek, a tento přehled bude dostupný Partnerovi v Affiliate. Partner je k výzvě Provozovatele povinen prokázat, že došlo ke stornu nebo nezaplacení příslušného nákupu realizovaného prostřednictvím Affiliate dle předcházející věty. Maximální výše storen, která bude akceptována Provozovatelem, je stanovena na 15% z celkového obratu za daný kalendářní měsíc. Po uplynutí těchto lhůt se považuje přehled odměn za odsouhlasený oběma stranami a není možné vůči němu uplatňovat jakékoli reklamace či námitky.
 • 4.5. Provozovatel a Partner se zavazují vést veškeré záznamy a dokumentaci tak, aby přehled odměn byl srozumitelný, prokazatelný a přezkoumatelný.
 • 4.6. Všechny části Odměny v rámci Affiliate jsou uvedeny bez DPH určené zákonem.

 

5.PŘIZNÁVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ PRODEJŮ A PROKLIKŮ

 • 5.1. Provozovatel zaznamenává každý proklik v Affiliate a/nebo v jiných marketingových kanálech mířící na Internetovou.
 • 5.2. Provozovatel bude vyvíjet úsilí, aby nebylo možné triviálním způsobem zmanipulovat odměny získané za prokliky specifikované v odst. 4.2 těchto Podmínek.
 • 5.3. V případě, že dojde u Partnera k prodeji na Internetové stránce, je Partner povinen okamžitě bez prodlení informovat Affiliate o provedené transakci automatickým zavoláním speciální internetové adresy. Na základě nastavení propagace Nabídek Partnera a při splnění pravidel uvedených v odst. 4.2 těchto Podmínek dojde k automatickému započtení provize z prodeje Nabídky ve prospěch Provozovatele.
 • 5.4. Provozovatel má právo průběžně kontrolovat funkčnost automatického ohlašování transakcí specifikovanou v odstavci 3 tohoto článku prováděním fiktivních transakcí a kontrolou, zda se transakce projevila v systému. Každou takovou transakci musí Provozovatel ohlásit Partnerovi nejpozději do 30 minut od odeslání objednávky.
 • 5.5. Partner bere na vědomí, že Affiliate je plně automatizovaný systém, který pracuje s analytickými daty, na základě kterých rozhoduje o propagaci jednotlivých Nabídek. Proto Partner nejpozději do 14 dní uzavření Smlouvy implementuje analytické napojení Internetové stránky na Affiliate dle možností níže. V případě nesplnění této podmínky bude propagace Nabídek v Affiliate ukončena. Možnosti automatického vyhodnocení propagace v rámci Affiliate jsou následující:
  • konverzní kód Affiliate, který se instaluje stránku potvrzující nakupujícímu uzavření objednávky,
  • automatické napojení na Partnerův účet nástroje Google Analytics.

 

6.OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 • 6.1. Partner i Provozovatel je oprávněn právní vztah dle těchto Podmínek písmeně (stačí e-mailovou zprávou) kdykoli ukončit a to okamžitě i bez udání důvodů nebo s uvedením lhůty jeho ukončení.
 • 6.2. Partner se zavazuje pro komunikaci s Provozovatelem využívat a akceptovat korespondenci adresovanou ze strany Provozovatele na adresu Partnera výhradně v elektronické a telefonické podobě.
 • 6.3. Pro právní jednání (právní úkony) a vzájemnou komunikaci mezi smluvním stranami je dostačující forma e-mailového sdělení. Písemný úkon je považován za doručený 3. pracovní den po jeho odeslání ať již doporučenou poštou na adresu sídla smluvní strany zapsanou v obchodním rejstříku a/nebo na e-mailovou adresu druhé smluvní strany, který si za tím účelem smluvní strany poskytnou.
 • 6.4. Partner tímto smluvním ujednáním poskytuje Provozovateli nevýhradní a převoditelnou licenci (podlicenci) k užití díla ve smyslu ust. § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v případě, že takovéto dílo, je součástí XML Feedu a za podmínek tímto ujednáním stanovených. Licence je poskytována v časově, místně i množstevně neomezeném rozsahu ke všem způsobům užití díla dle ustanovení § 12 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména ke sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetové sítě. Provozovatel je oprávněn udělovat podlicence třetím osobám. Partner tímto poskytuje Provozovateli písemný souhlas k případnému postoupení licence provozovatelům dalších informačních kanálů a médií. Partner tímto prohlašuje, že má veškerá práva k XML Feedu a všem jeho součástem, zejména, že je oprávněn k jeho užití a k poskytnutí licence, případně podlicence a že jsou vypořádána veškerá případná práva třetích osob.

 

7.DŮVĚRNOST INFORMACÍ

 • 7.1. Žádná ze Smluvních stran nesmí zpřístupnit jakékoli třetí straně, ani nesmí užít či umožnit užít k jakémukoli účelu jakékoli informace, které získá dle Smlouvy nebo v průběhu jejího plnění, které se považují za důvěrné, s výjimkou případů, kdy tak učiní (i) s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany, (ii) v souladu s požadavky příslušných právních předpisů nebo rozhodnutí příslušného státního orgánu, (iii) vůči právním či jiným odborným poradcům, kteří budou vázání povinností mlčenlivosti nebo (iv) pokud to Smlouva výslovně umožňuje. Pro účely tohoto článku se za důvěrné informace nepokládají žádné informace, jež:
  • 7.1.1. jsou nebo se stanou veřejně dostupnými (jinak než na základě neoprávněného sdělení nebo užití);
  • 7.1.2. poskytne některé ze smluvních stran třetí osoba, jež je oprávněna mít takové informace a má zákonné právo takové informace zpřístupňovat nebo používat; nebo
 • 7.2. jsou takové povahy, že jejich zpřístupnění – bez ohledu na to, komu jsou zpřístupněny – nemůže smluvním stranám způsobit žádné ztráty (včetně ztráty goodwillu), škody, výdaje nebo jakoukoliv jinou újmu.
 • 7.3. Povinnosti dle tohoto článku Podmínek trvají i po skončení platnosti Smlouvy, a to bez časového omezení.

 

8.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 8.1. Účinnost Podmínek. Tyto Podmínky a nabývají platnosti a účinnosti dne 7.8.2017, a nahrazují veškeré předcházející podmínky Affiliate. S každým nahráním XML feedu do Affiliate Partner již bez dalšího souhlasí s těmito Podmínkami a/nebo jejich pozdějšími změnami.
 • 8.2. Bude-li některé ustanovení těchto Podmínek shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost žádným způsobem neovlivní platnost ostatních ustanovení Smlouvy s tím, že celá Smlouva bude vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva a povinnosti smluvních stran či jednotlivých účastníků vyplývající ze Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného hospodářského výsledku (v největším možném rozsahu umožněném právními předpisy) jako ustanovení neplatné nebo nevymahatelné.

 

V Praze, dne 4.4. 2019