VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKY

 

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto podmínky použití upravují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Hoteluju CZ s.r.o., se sídlem Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 24261394 (dále jen „poskytovatel“) a dalšími osobami, uživateli služby www.hoteluju.cz (dále jen „uživatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.hoteluju.cz (dále jen „webová stránka“), případně prostřednictvím sociálních sítí. Dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky a další související právní vztahy.
 2. Znění podmínek použití může poskytovatel měnit či doplňovat. Změny nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na webové stránce.

 

2.OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Na základě smlouvy o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že uživatele zařadí do systému Hoteluju.cz a bude mu zasílat vybrané slevové nabídky. Uživatel se zavazuje poskytnout platné osobní údaje (viz článek 6, 7 a 8).

 

3.UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření.
 2. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám.

 

4.PODMÍNKY SLUŽBY

 1. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
 2. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

 

5.ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY SLUŽEB, REKLAMACE

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 499 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Uživatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb uplatňuje u poskytovatele písemně elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 11.4).

 

6.VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

 1. Přístup ke službě je určen výhradně pro uživatele. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele umožnit užití služby třetím osobám.
 2. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.
 3. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

 

7.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.
 2. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

 

8.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník je v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit zasláním žádosti o zrušení využívání služby z emailové adresy, kterou uvedl při uzavírání této smlouvy.

 

9.UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

 1. Uživatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce.
 2. Uživatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 3. Uživatel není oprávněn při využívání webové stránky (serveru) poskytovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky či serveru.

 

10.ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností rozhodčím senátem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v souladu (dále jen „Rozhodčí soud“) s Rozhodčími pravidly uvedeného soudu, a to on-line v souladu se Zvláštním dodatkem Řádu pro rozhodčí řízení on-line. Rozhodčí senát se bude skládat ze tří (3) rozhodců. Místem konání rozhodčího řízení bude Praha. Rozhodčí řízení bude vedeno v českém jazyce. Každá strana bude jmenovat jednoho (1) rozhodce ze seznamu rozhodců vedeného tajemníkem uvedeného rozhodčího soudu. Dva (2) rozhodci takto jmenovaní zvolí ze seznamu rozhodců předsedu rozhodčího senátu. Pokud by strany nejmenovaly rozhodce v průběhu třiceti (30) dnů od data, kdy je o to soud požádá, nebo pokud by jmenovaní rozhodci v průběhu čtrnácti (14) dnů od svého jmenování nezvolili předsedu rozhodčího senátu, jmenuje rozhodce či předsedu rozhodčího senátu předseda Rozhodčího soudu.
 3. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 4. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa: Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha 4, Česká republika, adresa elektronické pošty: info@hoteluju.cz.

 

V Praze, dne 4.4. 2019